توسعه پایدار چیست؟ (سه ستون اصلی توسعه پایدار)

توسعه پایدار چیست؟ (سه ستون اصلی توسعه پایدار)

مقالات تخصصی منابع انسانی
اولین بار از توسعه پایدار در مقاله پایداری کسب و کار صحبت کردیم، و به این موضوع اشاره کردیم که توسعه پایداری زیربنای اصلی پایداری کسب و کارهاست. در این مقاله به تعریف توسعه پایدار و ستون های اصلی این مفهوم میپردازیم. توسعه پایدار چیست؟ توسعه پایدار در گزارش کمیسیون برانتلند (Brundtland Commission) در سال 1987 به عنوان "توسعه ای که نیازهای زمان حال را برآورده می کند، بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده برای برآوردن نیازهایشان" توصیف شد. مفهوم توسعه پایدار را می توان از راه های مختلفی تفسیر کرد، اما در نهایت این مفهوم رویکردی نسبت به توسعه است که به دنبال ایجاد توازن بین نیازهای مختلف زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی ما به عنوان یک جامعه است. اغلب اوقات، توسعه به دنبال یک نیاز خاص…
Read More
پایداری کسب و کار چیست؟ و چرا شرکت ها باید به آن اهمیت بدهند؟

پایداری کسب و کار چیست؟ و چرا شرکت ها باید به آن اهمیت بدهند؟

مقالات تخصصی منابع انسانی
توسعه پایدار، مسئولیت اجتماعی شرکتی، تئوری ذینفعان و مسئولیت پذیری چهار ستون پایداری یک کسب و کار خواهند بود. پایداری کسب و کار یک مفهوم در حال تکامل است که مدیران آن را جایگزینی برای رشد سنتی و مدل حداکثری سود در نظر می گیرند. در سال های اخیر بحث های قابل توجهی درباره "پایداری کسب و کار" در مطبوعات تجاری، دانشگاهی و مطبوعات معروف بوده است. این اصطلاح اغلب همراه و در برخی موارد به عنوان مترادف با اصطلاحات دیگری مانند "توسعه پایدار" و "مسئولیت اجتماعی شرکت" استفاده می شود. اما پایداری کسب و کار چیست؟ چه ارتباطی با اصطلاحات گفته شده دارد و چرا اهمیت دارد؟ در این مقاله به پاسخ این سواات میپردازیم. پایداری کسب و کار چیست؟ پایداری کسب و کار را می توان به عنوان…
Read More