توسعه پایدار چیست؟ (سه ستون اصلی توسعه پایدار)

توسعه پایدار چیست؟ (سه ستون اصلی توسعه پایدار)

مقالات تخصصی منابع انسانی
اولین بار از توسعه پایدار در مقاله پایداری کسب و کار صحبت کردیم، و به این موضوع اشاره کردیم که توسعه پایداری زیربنای اصلی پایداری کسب و کارهاست. در این مقاله به تعریف توسعه پایدار و ستون های اصلی این مفهوم میپردازیم. توسعه پایدار چیست؟ توسعه پایدار در گزارش کمیسیون برانتلند (Brundtland Commission) در سال 1987 به عنوان "توسعه ای که نیازهای زمان حال را برآورده می کند، بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده برای برآوردن نیازهایشان" توصیف شد. مفهوم توسعه پایدار را می توان از راه های مختلفی تفسیر کرد، اما در نهایت این مفهوم رویکردی نسبت به توسعه است که به دنبال ایجاد توازن بین نیازهای مختلف زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی ما به عنوان یک جامعه است. اغلب اوقات، توسعه به دنبال یک نیاز خاص…
Read More