تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو NEO-FFI

تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو NEO-FFI

تست های روانشناسی استخدام
تست شخصیت شناسی نئو NEO-FFI(Five-Factor Inventory) چرا افراد به یک موقعیت یکسان واکنش های متفاوتی نشان می دهند؟ در روانشناسی معاصر، این نظریه وجود دارد که هر فرد دارای پنج ویژگی شخصیتی بزرگ است که هویت فرد را می سازد و باعث تفاوت های فردی می گردد. تعداد زیادی از متخصصان و کارشناسان روانشناسی شخصیت در عصر حاضر اعتقاد دارند که شخصیت انسان از پنج صفت عمده تشکیل شده است. در واقع این پنج صفت، پنج ویژگی پایه ای و اصلی شخصیت ما هستند و به نوعی می‌توان گفت بقیه صفت‌ها و خصوصیات، به طور نسبی زیر مجموعه‌ای از همین پنج صفت عمده است. معمولاً این پنج صفت عمده و غالب شخصیت را به اختصار «پنج عامل شخصیت» یا مدل پنج عاملی شخصیت (Big Five Personality Traits) می‌گویند. همانطور که…
Read More