غرق شدگی در کار و هویت فردی

غرق شدگی در کار و هویت فردی

مقالات تخصصی منابع انسانی
غرق شدگی در کار و هویت فردی مهندس یک شرکت خصوصی را تصور کنید که به جای اینکه در محل کار خود حضور داشته باشد، یک روز کامل را در رختخواب و با بی حوصلگی میگذراند. این بی حوصلگی یک روزه اتفاق نمیوفتد، بلکه به آرامی پیش می آید. زمانی که این فرد در یک جلسه پرفشار با یک مشتری سرسخت، به این سوال فکر میکند که "من اصلا چرا اینجام؟!" از لحظه ای که فرد احساس می کند در کارش خوشحال نیست، ناامیدی عمیقی نسبت به کارش کل وجود او را پر می کند. اینگونه سوالات برای افرادی که کل زندگی خود را وقف کارشان کرده اند، باعث بحران وجودی می شود. مثالی که گفته شد اتفاقی است که معمولا برای افرادی که شغل های با استرس و پرفشاری…
Read More