تاثیر چهار انقلاب صنعتی بر منابع انسانی چه بود؟

تاثیر چهار انقلاب صنعتی بر منابع انسانی چه بود؟

مقالات تخصصی منابع انسانی
تاثیر چهار انقلاب صنعتی بر منابع انسانی چه بود؟ آیا می دانید استخدام و رفتار با نیروی کار از گذشته تا به امروز چگونه بوده است؟ تا قبل از انقلاب صنعتی به علت سادگی و کم حجم بودن تولیدات صنعتی و کشاورزی، روابط کارگر و کارفرما پیچیدگی زیادی نداشت و شرایط سیاسی، اجتماعی هم اجازه نمی داد کارگران حرفی برای گفتن داشته باشند. انقلاب صنعتی اول و مدیریت نیروی کار تا اینکه در سال 1760 با اختراع ماشین بخار، انقلاب صنعتی اول رخ داد! در اوایل انقلاب صنعتی به علت رشد جمعیت و مهاجرت از روستاها به شهرها جمعيت کارگران زیاد شد و دستمزد کارگران خیلی کم بود، همینطور هر اختراع تازه باعث می شد که ماشین های جدید به جای عده ای از کارگران استفاده شوند و گروهی را…
Read More