پایداری کسب و کار چیست؟ و چرا شرکت ها باید به آن اهمیت بدهند؟

پایداری کسب و کار چیست؟ و چرا شرکت ها باید به آن اهمیت بدهند؟

مقالات تخصصی منابع انسانی
توسعه پایدار، مسئولیت اجتماعی شرکتی، تئوری ذینفعان و مسئولیت پذیری چهار ستون پایداری یک کسب و کار خواهند بود. پایداری کسب و کار یک مفهوم در حال تکامل است که مدیران آن را جایگزینی برای رشد سنتی و مدل حداکثری سود در نظر می گیرند. در سال های اخیر بحث های قابل توجهی درباره "پایداری کسب و کار" در مطبوعات تجاری، دانشگاهی و مطبوعات معروف بوده است. این اصطلاح اغلب همراه و در برخی موارد به عنوان مترادف با اصطلاحات دیگری مانند "توسعه پایدار" و "مسئولیت اجتماعی شرکت" استفاده می شود. اما پایداری کسب و کار چیست؟ چه ارتباطی با اصطلاحات گفته شده دارد و چرا اهمیت دارد؟ در این مقاله به پاسخ این سواات میپردازیم. پایداری کسب و کار چیست؟ پایداری کسب و کار را می توان به عنوان…
Read More