تست  روانشناسی هالند

تست روانشناسی هالند

تست های روانشناسی استخدام, مقالات تخصصی منابع انسانی
تست روانشناسی هالند تست روانشناسی هالند یک تست شخصیت شناسی است که توسط John L Holland در سال 1970 ارائه شده است. دکتر هالند عنوان می کند، افراد زمانی خیلی خوب کار می کنند که ترجیحات و  مهارت هایشان با محیط کار تطابق داشته باشند. یعنی برای دستیابی به بهترین عملکرد، افراد و محیط کار باید با هم متناسب باشند. این تست به شش بخش تقسیم می شود و با زدن تست میزان علاقمندی شما در هر بخش مشخص می گردد. اکثرا شخصیت افراد ترکیبی از دو یا سه از زمینه مورد توجه هالند را شامل می شود که تصور کلی از نوع شخصیت و مشاغل مرتبط به آن را عنوان می کند. علاقمندی های خود را با یک شغل مطابقت دهید چیزهایی که شما از آن لذت می برید…
Read More