Press "Enter" to skip to content

Posts published in “تست ها”

مطالب آموزشی درباره ی تست های کارجوپلاس

تیپ شخصیتی جستجوگرها در تست شخصیت شناسی MBTI

ادمین بلاگ کارجو+ 0

تیپ شخصیتی جستجوگرها در تست شخصیت شناسی MBTI تیپ های شخصیتی در جستجوگرها: تیپ شخصیت ISTP درونگرا Introverted – حسی Sensing – فکری Thinking – انعطاف پذیر Perceiving عنوان: صنعتگر…

تیپ شخصیتی دیپلمات ها در تست شخصیت شناسی MBTI

ادمین بلاگ کارجو+ 1

تیپ شخصیتی دیپلمات ها در تست شخصیت شناسی MBTI تیپ های شخصیتی در دیپلمات ها: تیپ شخیصت ENFJ برونگرا Extraverted – شهودی iNtuition – احساسی Feeling – ساختارمند Judging عنوان:…

تیپ شخصیتی آنالیزگرها در تست شخصیت شناسی MBTI

ادمین بلاگ کارجو+ 0

تیپ شخصیتی آنالیزگرها در تست شخصیت شناسی MBTI تیپ های شخصیتی در آنالیزگرها: تیپ شخصیتی  ENTJ برونگرا Extraverted – شهودی iNtuition – فکری Thinking – ساختارمند Judging عنوان: فرمانده توصیف:…

تست شخصیت شناسی MBTI

ادمین بلاگ کارجو+ 0

تست شخصیت شناسی MBTI تست شخصیت شناسی مایرز-بریگز (Myers- Briggs Type Indicator) مشهور به آزمون MBTI یک ارزیابی خودآموز است که به افراد کمک می کند به درکی از خود…

تست هوش های چندگانه گاردنر و هشت هوش معرفی شده توسط او

ادمین بلاگ کارجو+ 0

تست هوش های چندگانه گاردنر و هشت هوش معرفی شده توسط او یکی از تست هایی که در اپلیکیشن کارجو+ به کار برده شده است، تست هوش های چندگانه است،…